Terms and ConditionsVŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB SERVERU DEVELOPERSKE-PROJEKTY.COM


(dále jen "Podmínky")


1. Obecná ustanovení

1.1. Terra holding s.r.o., se sídlem/s místem podnikání Svornosti 985/8, Praha 5, 150 00, IČ: 25639277, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57093, (dále jen „Provozovatel“), je provozovatelem internetového serveru developerske-projekty.com dostupného na adrese (URL) http://www.developerske-projekty.com (dále také jen „Server“). Server je určen zejména k prezentaci nabídky nemovitostí registrovanými subjekty oprávněnými provozovat činnost na realitním trhu (dále jen „Uživatel“).

1.2. Registrací se rozumí zřízení přístupových práv správou Serveru na dobu neurčitou. Uživatel registrací stvrzuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.

1.3. Služby poskytované Provozovatelem jsou popsány v aktuálním ceníku služeb. Uživatel poruší obchodní podmínky Serveru, nezaplatí-li za objednané služby řádně a včas.

1.4. Uživatel se zavazuje zveřejňovat na Serveru pouze vlastní obchodní případy týkající se nemovitostí, které je oprávněn nabízet, což se zavazuje na žádost Provozovatele doložit. Uživatel je plně odpovědný za obsah takto zveřejněných informací, zejména pak s ohledem na právní řád České republiky a jím chráněná práva k nehmotným statkům. Uživatel se zavazuje prostřednictvím Serveru zveřejňovat pouze takové informace, které je s ohledem na výše uvedené oprávněn zveřejňovat, tj. které nebudou vést k zásahu do právem chráněných zájmů třetích osob (např. práva autorského, práv k ochranné známce, práv na ochranu osobnosti či dobré pověsti právnických osob apod.). Uživatel se dále zavazuje pravidelně a v souladu se skutečností aktualizovat údaje o svých nabídkách a vhodným způsobem reagovat na případný zájem klientů – návštěvníků Serveru.

1.5. Uživatel je povinen se při používání Serveru řídit pokyny správy Serveru ohledně formální úpravy informací zveřejňovaných na serveru. Provozovatel serveru není odpovědný za případné chyby, které mohou vzniknout na úrovni komunikačního protokolu. Uživatel není oprávněn manipulovat s daty na Serveru a pokoušet se o neoprávněný přístup na Server. Provozovatel si vyhrazuje právo zastavit šíření na Serveru zveřejněných informací, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, veřejným pořádkem, dobrými mravy či jeho oprávněnými zájmy.

1.6. Uživatel bere na vědomí, že v případě porušení jeho povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek mu mohou být omezena či zrušena přístupová práva, a to bez náhrady. Zrušením přístupových práv registrace Uživatele zaniká. Dojde-li porušením těchto obchodních podmínek ze strany Uživatele ke vzniku škody Provozovateli, je Uživatel povinen tuto Provozovateli nahradit.

1.7. Uživatel bere na vědomí, že údaje o prezentovaných realitních nabídkách na Serveru jsou veřejně přístupné všem uživatelům internetu. Uživatel dále souhlasí s oprávněním Provozovatele poskytnout nezměněný obsah Serveru či jeho část třetí straně k další veřejné prezentaci či statistickému zpracování. Uživatel tímto svobodně a vědomě uděluje Terra holding s.r.o., se sídlem/s místem podnikání Svornosti 985/8, Praha 5, 150 00, IČ: 25639277, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57093, jakožto správci souhlas k tomu, aby zpracovával osobní údaje v rozsahu registrace a objednávky a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Uživatel bere na vědomí, že má práva dle § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv se Uživatel může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

2. Závěrečná ustanovení

2.1. Otázky těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

2.2. Jakékoliv užití obsahu Serveru, popř. jeho částí, Uživatelem jiným způsobem než pro účely, k nimž je Server určen, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického obsahu Serveru. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených v Serveru pro osobní potřebu v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jsou zakázány.

2.3. Kontaktní údaje Provozovatele:
Terra holding s.r.o.
se sídlem/s místem podnikání Svornosti 985/8, Praha 5, 150 00,
IČ: 25639277, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 57093,
Tel.: +420 603 228 103
Email: info@developerskeprojekty.com

2.4. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto obchodní podmínky za předpokladu, že změnu Uživateli oznámí informací zveřejněnou na Serveru minimálně 30 dní před účinností takové změny. Nesouhlasí-li Uživatel se změnou obchodních podmínek, může závazek kdykoliv před dnem nabytí účinnosti změny vypovědět s tím, že závazek skončí posledním dnem účinnosti dosavadních obchodních podmínek.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2018.


Ceník Serveru
Pořadí bylo uoženo.